Üdvözöljük a

Tagdíjfizetési szabályzat

honlapján!

-

Tagdíjfizetési szabályzat

Szerző: Dr. Darázs Andor| | 2006. január 5.

Sopron Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara: Tagdíjfizetési szabályzat

(Az SVKIK Alapszabályának 3. sz. melléklete)

Jelen Tagdíjfizetési  Szabályzat a Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: Kamara) Alapszabályának szerves részét képezi. A Tagdíjfizetési Szabályzat a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (továbbiakban: kamarai törvény) alapján került kialakításra és a Kamara Küldöttgyűlése fogadta el. A Kamara Küldöttgyűlése a Kamara Tagdíjfizetési Szabályzatáról az alábbiak szerint rendelkezik:

 

I.

 A Tagdíjfizetési Szabályzat területi és személyi hatálya

 1. Kamarai tagdíjat köteles fizetni minden olyan gazdálkodó szervezet (lásd:  kamarai törvény  2.§ b.pontja), amelyet a Kamara tagokról vezetett nyilvántartásába bejegyeztek.

II.

A tagdíj alapja és mértéke

2. A

tagdíj alapja a vállalkozásoknak a tárgyévet megelőző évi éves nettó árbevétele illetve

    korrigált nettó árbevétele.

3. A

kamarai tagdíj két részből áll:

            a./ alaptagdíjból, amelyet  a nettó árbevétel alapján állapítanak meg

            b./ arányos tagdíjból, amely a korrigált nettó árbevétel 0,5 ezreléke,  és csak a

                10  millió forint nettó árbevételt meghaladó bevétellel rendelkező vállalkozások

                fizetnek.

4. Az alaptagdíj mértéke:

            Nettó árbevétel (millió Ft)                                Alaptagdíj (Ft)

                        0 - 1                                                   8 000,-

                        1 - 5                                                   10 000,-

                        5 - 20                                                 20 000,-

                        20 - 100                                             30 000,-

                        100 - 1 000                                        40 000,-

                        1 000 felett                                          50 000,-

5. A

kamarai tagdíj legmagasabb összege - alaptagdíj és arányos tagdíj együttesen -

600 000,- Ft lehet.

III.

Pártoló tagdíj

6. Azok a természetes személyek, nem jogi személyek és jogi személyiségű szervezetek,

amelyek a kamara céljaival egyetértenek és a pártoló tagok sorába lépnek, - pártolói tagdíjat  fizetnek. A pártolói tagdíj legkisebb összege egy évre: 10 000,- Ft, amelynek nagyságáról a  Kamara elnöksége egyedileg, megállapodás szerint dönt.

IV.

A tagdíj megállapításának és fizetésének rendje

7. A

tagdíj megállapítása önbevallás alapján történik. Ha a folyamatos tagságú kamarai tag a

tárgy év június 30-áig nem tesz önbevallást, akkor a kamara az infláció mértékével növelt

előző évi tagdíj összegét számlázza ki a kamarai tagnak.

8. A

bevallás benyújtásának határideje folyamatos kamarai tagság esetén a tárgyév június 30,

év közbeni belépés esetén legkésőbb a bejelentkezést követő 30. nap.

9. A

kamarai tagok a tagdíjat két részletben fizetik:

          - az éves tagdíj első részleteként az előző évi tagdíj 50 % - át március 15-ig;

            - az éves tagdíj, bevallás alapján kiszámított második részletet augusztus 31-éig

10. Az évközben bejelentkező vagy a tevékenységüket évközben megszüntető gazdálkodó

      szervezetek időarányos tagdíjat fizetnek.

11. A

gazdálkodó szervezetek fióktelepei a náluk keletkező nettó árbevétel illetve korrigált 

nettó árbevétel alapján fizetnek kamarai tagdíjat.

12. A

tagdíjbevallást és a befizetést elmulasztó kamarai tagokat 30 napon belül fel kell

szólítani és ismételt mulasztás esetén ki lehet zárni.

V.

 Tagdíjfizetés alóli mentességek, kedvezmények

 13. A

tárgyévben alakuló gazdálkodó szervezetek kamarai tagdíja:

             - egyéni vállalkozó esetén: évi 4 000,-Ft

            - társas vállalkozás esetén: évi 10 000,-Ft.

14. Nyugdíj mellett tevékenykedő, alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozó kamarai

     tagdíja: évi 4 000,-Ft

15. Nem kell kamarai tagdíjat fizetni a felszámolás, valamint végelszámolás alatt álló

gazdálkodó szervezeteknek attól a naptól számítva, amelytől igazolja a felszámolási illetve

végelszámolási eljárás megindulását.

16. Az elnökség egyedi kérelemre felmentést adhat a kamarai tagdíj fizetése alól, ha a kamarai

tag nyugdíjas vagy a következő okok miatt nem gyakorolja a vállalkozási tevékenységét:

            - sorkatonai szolgálat,

            - gyermekápolási ellátást vesz igénybe, 

            - 90 napot meghaladó táppénzes állományban van.

VI.

Értelmező rendelkezések

17. Nettó árbevétel: A számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele,

továbbá a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege az alábbi eltéréssel:

a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozások

esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott általános

forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen

vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval.

18. Korrigált nettó árbevétel: Az értékesített termék illetőleg a végzett szolgáltatás nettó

árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, az alvállalkozói teljesítmények

értékével és az anyagköltséggel.

 

Sopron, 2005. május 19.